Feedback

X
Jesus Christus, Seun van God, ís ons Versoening

Jesus Christus, Seun van God, ís ons Versoening

afr

0 Ungluers have Faved this Work
In Jesus Christus, Seun van God, is ons versoening: ’n Missionêre Christologie beklemtoon Pieter Verster die unieke betekenis van Jesus Christus as Seun van God en die implikasies van hierdie belydenis vir die sending. Verster lig die betekenis vir die sending uit deur ’n hermeneutiek en evangeliese grondslag vir die interpretasie van die Bybelse teks en konteks binne die post-moderne wêreld te ontwikkel. Die Christologiese benadering is essensieel vir sending, veral in die lig van Christus as Versoener in sy ampte as Koning, Profeet en Priester. Deeglike Skrifbewyse word voorgelê om sy standpunt te verduidelik. – Dr. Maniraj Sukdaven, Religiekunde en Missiologie, Universiteit van Pretoria

This book is included in DOAB.

Why read this book? Have your say.

You must be logged in to comment.

Rights Information

Are you the author or publisher of this work? If so, you can claim it as yours by registering as an Unglue.it rights holder.

Downloads

This work has been downloaded 35 times via unglue.it ebook links.
 1. 35 - pdf (CC BY-NC) at OAPEN Library.

Keywords

 • aanbid
 • aanbidding
 • aarde
 • aards
 • aardse
 • Aaron
 • aartsvader
 • Abelardes
 • Abraham
 • Adam-Christologie
 • Adam-Christologieë
 • Adam-tipologie
 • afgode
 • afgodery
 • Afrika
 • Aleksandrynse
 • Allah
 • alleen
 • Allerhoogste
 • Almagtige
 • alversoening
 • Anselmus
 • Antiocheense
 • apokaliptiek
 • Apokaliptiese
 • apokriewe
 • apostels
 • Aquinas
 • Aristoteliese
 • Arius
 • armes
 • Armoede
 • Athanasius
 • Atonement
 • Augustinus
 • Barmen
 • Barth
 • bediening
 • beeld
 • begrip
 • begrippe
 • Bekering
 • beliggaam
 • beliggaming
 • belofte
 • beloftes
 • belydenis
 • belydenisse
 • Bergpredikasie
 • Berkhof
 • bestaan
 • bevraagteken
 • bevry
 • bevrydende
 • Bevryder
 • bevryding
 • bloed
 • Bonhoeffer
 • boodskap
 • Bosch
 • bruid
 • Bruidegom
 • bruilof
 • Bultmann
 • bybel
 • Calvyn
 • Chalcedon
 • Christ
 • Christelike
 • Christelikheid
 • Christen
 • Christendom
 • Christene
 • Christian
 • christianity
 • Christians
 • Christologie
 • Christologieë
 • Christologies
 • Christologiese
 • Christosentries
 • Christosentriese
 • Christus
 • Church
 • Claritas
 • Clemens
 • Cyprianus
 • Cyrillus
 • Damaskus-Christofanie
 • darwinisme
 • Dawid
 • dawkins
 • Death
 • deity
 • dekaloog
 • Dekapolis
 • demokrasie
 • demokratisering
 • Derrida
 • diakonia
 • dialoog
 • diens
 • dissipels
 • dissipelskap
 • dooie
 • dooies
 • Doper
 • Drie-eenheid
 • Drie-enige
 • dualisme
 • dualisties
 • dualistiese
 • duisternis
 • duiwel
 • duiwelbesetenes
 • dwaalleraars
 • ecclesiae
 • eenswesens
 • eerste
 • eersteling
 • eerstelinge
 • eindtyd
 • eindtyd-oordeel
 • ekklesia
 • Ekklesiologie
 • ekklesiologiese
 • ekologie
 • ekologies
 • ekologiese
 • ekonomie
 • ekonomiese
 • ekonoom
 • eksegese
 • eksiliese
 • ekskatologiese
 • ekumeniese
 • engele
 • eniggebore
 • enigste
 • entrepreneurskap
 • erediens
 • eredienste
 • eskatologie
 • Eskatologiese
 • eurosentrisme
 • Evangelie
 • evolusie
 • evolusionêre
 • ewige
 • ewigheid
 • Fariseërs
 • Filosofie
 • filosofiese
 • Fundamentalisme
 • fundamentalisties
 • gebed
 • geboorte
 • gebore
 • gebroke
 • Gebrokene
 • gebrokenheid
 • geestelik
 • geestelike
 • gehoorsaam
 • gehoorsaamheid
 • gehoorsame
 • geïnkarneer
 • gekruisig
 • Gekruisigde
 • Geloof
 • gelowige
 • gelowiges
 • gemeente
 • gemeentes
 • genade
 • genesings
 • geopenbaar
 • gered
 • gereformeerde
 • Gereformeerdes
 • geregtigheid
 • geregverdig
 • geroep
 • geskape
 • geskapenes
 • geslag
 • geslagte
 • gespreksvoorwaardes
 • gesterf
 • gesterwe
 • getuienis
 • gewelddadig
 • Geweldloosheid
 • geweldlose
 • God-mens
 • goddelike
 • Goddelikheid
 • goddeloses
 • Godgelyke
 • Godheid
 • godsdiens
 • godsdienste
 • godsdienstige
 • Grice
 • Hebreeuse
 • heelal
 • heerlikheid
 • Heidelbergse
 • Heilig
 • heiligdom
 • Heilige
 • hel
 • Hellenistiese
 • hemel
 • hemele
 • hemelse
 • hemelvaart
 • hier-en-nou
 • Hindoeïsme
 • historisiteit
 • Hoëpriester
 • hominiede
 • homoiousios
 • homoousios
 • hoofstroomgodsdienste
 • hoog-kapitalisme
 • humanisme
 • humanistiese
 • humaniteit
 • Humanities
 • Huwelik
 • illokusie
 • illokusies
 • immanensie
 • immanente
 • Immanuel
 • inkarnasie
 • inkarneer
 • inkulturasie
 • Islam
 • Israel
 • Israeliet
 • Israeliete
 • Jerusalem
 • Jesus
 • Joodse
 • Kanaänitiese
 • Kanon
 • Kapitaal
 • Kapitalisme
 • kapitalistiese
 • Kappadosiërs
 • Kappadosiese
 • keiser
 • keisers
 • Kerk
 • Kerke
 • kerkisme
 • koloniale
 • kolonialisme
 • Koning
 • konings
 • koningskap
 • koninklik
 • koninklike
 • koninkryk
 • koninkryke
 • koninkrykschristendom
 • koninkryksteologie
 • korrupsie
 • kosmiese
 • kosmos
 • kreasionisme
 • krities-materialistiese
 • krities-rasionalistiese
 • kruis
 • kruisdood
 • kruishout
 • Kruisig
 • Kruisiging
 • kruisigingsgebeure
 • Krygsheer
 • kulture
 • kulturele
 • kultuur
 • Kurios
 • kwaliteitsreël
 • kwantiteitsreël
 • lewend
 • lewende
 • Liefde
 • liggaam
 • logos
 • lokusie
 • Lokusies
 • losgekoop
 • losprys
 • luther
 • lutron
 • lydende
 • lydensbeker
 • lyding
 • maagd
 • maagdelike
 • maagdelikheid
 • majesteit
 • Marcion
 • Marcusse
 • María
 • Marialogie
 • Melgisedek
 • mensgeworde
 • menswording
 • Messiaanse
 • Messias
 • Messias-geheim
 • Messias-Koning
 • Messiasskap
 • Middelaar
 • Middelaar-priester
 • middelaarsrol
 • missio
 • missiologiese
 • Mission
 • missionaal
 • missional
 • missionale
 • missionary
 • Missionêr
 • missionêre
 • missiones
 • Missions
 • Mohammed
 • Moses
 • Moslems
 • narratiewe
 • Nasarener
 • Nasaret
 • nasies
 • Neo-Darwinisme
 • Niceaanse
 • offer
 • onderdruktes
 • Oordeel
 • openbaar
 • opstaan
 • opstanding
 • opstandingshoop
 • opstandingsliggaam
 • Origines
 • partisipasie
 • partisipeer
 • pasifistiese
 • Pauliniese
 • Paulus
 • perlokusie
 • Plaasvervanger
 • plaasvervanging
 • politieke
 • post-koloniale
 • post-kolonialisme
 • Postmodernisme
 • pre-eksistensie
 • prediking
 • Priester
 • profete
 • profeties
 • profetiese
 • Protestantse
 • pseudepigrafiese
 • Reconciliation
 • reddende
 • Redder
 • redding
 • Reformasie
 • reformatore
 • reformatoriese
 • reg-eisende
 • reg-verskaffende
 • regeer
 • regeerders
 • regering
 • regter
 • regverdig
 • regverdiging
 • regverdigmaking
 • religieuse
 • Religion & beliefs
 • rentmeesterskap
 • Resurrection
 • revolusie
 • revolusionêre
 • roeping
 • roepingsvisioen
 • Romeinse
 • Rooms-Katolieke
 • Rooms-Katolisisme
 • sekerheid
 • sendeling
 • sendelinge
 • sending
 • Skepper
 • Skepperkoning
 • skepping
 • Skrif
 • soewerein
 • soewereine
 • soewereiniteit
 • sonde
 • sondeloosheid
 • sondelose
 • Sosialistiese
 • sterf
 • sterwe
 • swakheid
 • Taalhandelingsperspektief
 • teksvoorwaardes
 • teoloë
 • teologie
 • teologiese
 • teologisering
 • teoloog
 • Teopasgitisme
 • Tertullinanus
 • toekoms
 • transendensie
 • transendent
 • transendente
 • Trinitaries
 • Trinitariese
 • Trinitatis
 • Triniteit
 • troon
 • troonbestyging
 • troonvisioen
 • uniek
 • uniek-gebore
 • unieke
 • uniekheid
 • universalisme
 • universalisties
 • universaliteit
 • universeel
 • universele
 • VADER
 • Vader-gebed
 • Vaderhuis
 • vaevuur
 • verbond
 • verheerlik
 • verhewe
 • verkondig
 • verkondiging
 • verlos
 • verlossende
 • Verlosser
 • verlossing
 • verlossingsdaad
 • verlossingsgeskiedenis
 • verlossingswerk
 • versoeking
 • versoekings
 • versoen
 • versoende
 • versoenende
 • versoening
 • vleeswording
 • vloek
 • volbring
 • vryspraak
 • Waarheid
 • wedergeboorte
 • wederkoms
 • wêreld
 • wêreldbeeld
 • wêreldbeskouing
 • wêreldbeskoulike
 • Werke
 • Westerse
 • wetenskap
 • wetenskaplike
 • wonder
 • woord
 • woorde
 • wysheid
 • Yahweh

Links

DOI: 10.18820/9781928424116

Editions

edition cover

Share

Copy/paste this into your site: